Biểu mẫu Doanh nghiệp

Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên - mẫu số 02/TAIN

Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 1/TAIN

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản

Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh là mẫu bảng kê về số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh về xây dưng, lắp đặt, bán hàng và bất động sản ngoại tỉnh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

Biểu mẫu "Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu" cập nhập mới nhất. Việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu trực tiếp của người nộp thuế phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế. Đối với các tài liệu người nộp thuế cung cấp bổ sung cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer