CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày ….tháng….năm…..

 

 

 

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ……………

 

 

Tên tổ chức: CÔNG TY …………………………………

Mã số doanh nghiệp:……………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số ĐT: ……………….

Sau khi nghiên cứu quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDDT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định điều kiện để được thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học. Công ty ……………………………… đã làm hồ sơ xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo được mở Trung tâm ngoại ngữ ………….. tại địa chỉ …………………………………..

Nay, Công ty ………………………………….. xin làm công văn báo cáo lãnh đạo địa phương và đề nghị được Ủy ban nhân dân phường …………………… cho phép chúng tôi được tổ chức đào tạo tiếng Anh cơ bản tại địa chỉ trên nếu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp phép hoạt động.

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm túc những quy định về an ninh trật tự, về môi trường và các quy định khác của địa phương trong quá trình hoạt động.

Kính mong được sự quan tâm đồng ý của quý phường. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Ý KIỂN CỦA UBND PHƯỜNG......................                                                      CÔNG TY..................................

                                                                                                                                                   Giám đốc

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer