CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------o0o----------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN

Số: ………………./HDCTV

-        Căn cứ Bộ luật dân sự 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-        Căn cứ vào Bộ Luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-        Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên;

Hôm nay, ngày…tháng…năm…..tại địa chỉ .................................................................................................................... , Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Đại diện là Ông/Bà: ........................................................................................................

Chức vụ: ...............................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................................

Tài khoản số: ................................................................................................................

BÊN B:

Ông/Bà: ........................................................................................................

Sinh năm: .............................................................................................................

Quốc tịch: ..............................................................................................................

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................

Số CMTND: .....................................................................................................................

Số sổ lao động (nếu có): ..............................................................................................................

Thỏa thuận, thống nhất ký kết hợp đồng lao động đối với cộng tác viên với những điều khoản như sau:

Điều 1Thời hạn và công việc hợp đồng

Ông/Bà làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viên

Từ ngày… tháng… năm… đến ngày ….tháng….. năm….

Địa điểm làm việc (tại đơn vị): ...............................................................................................................

Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): ...........................................................................................................

Chức danh chuyên môn (nếu có): ..............................................................................................................

Công việc phải làm: ...............................................................................................................................                                                          

Điều 2: Chế độ làm việc

1.     Thời gian làm việc: .............................................................................................................

2.     Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào mục đích công việc.

3.     Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Tiền lương và phụ cấp

1.  Mức lương: .....................................................

(Bằng chữ: ............................................................................................................ ) nhận vào ngày ……..hàng tháng.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2.  Phụ cấp và thưởng: Theo quy chế công ty.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1.  Quyền lợi:

a.  Yêu cầu Bên B chấp hành nghiêm chỉnh sự điều hành, quản lý của người quản lý trực tiếp theo sự phân công công việc; nội quy, quy chế Công ty và các quyết định khác của Bên A khi được nhận vào làm việc.

b.  Thuyên chuyển Bên B trong các tổ làm việc khi thấy cần thiết của từng dự án và phù hợp với chuyên môn.

c.  Được yêu cầu chấm dứt hợp đồng này nếu trong thời gian làm việc mà kết quả công việc của bên B không đạt yêu cầu.

2.  Nghĩa vụ:

a.  Cấp phát tài liệu, máy tính, bàn làm việc, đồ dùng văn phòng và một số dụng cụ, thiết bị, phần mềm khác.

b.  Thanh toán tiền lương cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này.

c.  Gia hạn hợp đồng hợp đồng lao động với Bên B khi kết thúc thời gian thử việc, nếu Bên B đáp ứng yêu cầu công việc.

Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1.  Quyền :

a.  Được cấp phát tài liệu, máy tính, bàn làm việc, đồ dùng văn phòng và một số dụng cụ, thiết bị, phần mềm khác sử dụng công việc.

b.  Được tham gia các cuộc họp chuyên môn định kỳ, được trình bày ý kiến, quan điểm của mình về các công việc đang tham gia.

c.  Được hưởng mức tiền lương theo thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này.

d.  Được quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng này nếu bên A vi phạm các nội dung hợp đồng và không phải bồi thường bất cứ khoản chi phí nào.

e.  Được quyền ưu tiên tham gia thử việc và chính thức để hưởng các chế độ liên quan tại Công ty, nếu có yêu cầu.

2.  Nghĩa vụ:

a.  Chấp hành nghiêm chỉnh sự điều hành, quản lý của người quản lý trực tiếp; nội quy, quy chế Công ty và các quyết định khác của Bên A khi được nhận làm cộng tác viên.

b.  Giữ gìn, bảo quản cẩn thận các tài liệu, máy tính, bàn làm việc, đồ dùng văn phòng và một số dụng cụ, thiết bị, phần mềm khác đã được cấp phát; bàn giao lại toàn bộ những tài sản này cho Bên A khi không còn thử việc  tại Bên A nữa.

c.  Trong suốt thời gian làm việc và cả sau khi chấm dứt công việc tại Bên A, Bên B không được phép: Cung cấp, tiết lộ các bí mật kinh doanh, thông tin khách hàng, các thông tin hồ sơ vụ việc của Bên A cho bên thứ ba. Trường hợp bị phát hiện thì cá nhân đó phải khắc phục ngay hậu quả, phải bồi thường mọi thiết hại xảy ra, bị khởi tố hình sự (nếu có). Ngoài ra, cá nhân đó còn phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật khác theo nội quy, quy chế Công ty và các quyết định khác của Bên A.

Điều 7: Những thoả thuận khác

1. Khi hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày và ký kết bản phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thoả thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

3. Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại hợp đồng lao động.

Điều 8Điều khoản thi hành

1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

2. Hợp đồng lao động này làm thành hai (03) bản có giá trị như nhau:

- 01 bản do người lao động giữ.

- 02 bản do người sử dụng lao động giữ. 

Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng có hiệu lực từ kể từ ngày ký

 

                     NGƯỜI LAO ĐỘNG                       NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

                      (Ký tên, đóng dấu)                                 (Ký tên, đóng dấu)

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer