CÔNG TY ………………………….

 

      

                 Số: …/2017/CV –CT

   (V/v: xin xác nhận địa chỉ Công ty)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                                

            Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017

 

Kính gửi: UBND phường ………………………….

 

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………...…………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………………………………………………

Chức danh: ……………………………………..

Chúng tôi xin kính trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

 

Năm ………, Chúng tôi đã thuê 01 căn nhà (tại địa chỉ:…………………………….., thửa đất số ……, tờ bản đồ số …….) của hộ ông/bà ………………………. (Sinh năm: ……………; Chứng minh nhân dân số: ………………….. do …………………….cấp ngày …………; Hộ khẩu thường trú tại: …………………………….) để làm trụ sở cho Công ty của Chúng tôi.

Nay, Chúng tôi được biết địa chỉ nhà nêu trên đã được đổi thành:…………………........……………………………………………………………………….

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì Chúng tôi phải tiến hành thủ tục thông báo với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố ………………… về việc thay đổi này. Do đó, bằng văn bản này, Chúng tôi kính đề nghị quý Cơ quan xác nhận cho Chúng tôi có việc thay đổi địa chỉ nhà nêu trên để Chúng tôi có thể thực hiện các thủ tục cần thiết tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố …………………

Mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý Cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Lưu CT.

CÔNG TY ……………………………..

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer