HỢP TÁC XÃ ….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ………….

…… ngày….. tháng….. năm…..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Kính gửi: Sở kế hoạch và đầu tư …..

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): HỢP TÁC XÃ ……………..

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ………… do Sở kế hoạch và đầu tư ….. cấp ngày ……..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã1 như sau:

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên hợp tác xã

 

- Địa chỉ trụ sở chính

 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

 

- Vốn điều lệ

                    

- Người đại diện theo pháp luật

                    

- Tên chi nhánh

 

- Địa chỉ chi nhánh

 

- Người đại diện chi nhánh

 

- Tên văn phòng đại diện

 

- Địa chỉ văn phòng đại diện

 

- Người đại diện văn phòng đại diện

 

____________

1 Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào nội dung dự định đăng ký thay đổi; lựa chọn và khai chi tiết nội dung đăng ký thay đổi vào các mẫu tương ứng từ trang I-7.2 đến trang I.7.12 theo yêu cầu của hợp tác xã.

  

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:.........................

Chức danh:........................................................................................................................

Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:..............................

Chứng minh nhân dân số:...................................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp:..................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..............................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.........................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:...........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:..........................................................................

Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:........................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:...........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:..........................................................................

Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………………..Fax:................................................

Email: …………………………………………………. Website:........................................

 

I-7.6

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ đã đăng ký:.......................................................................................................

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:...............................................................................................

Trong đó:

- Tổng số vốn đã góp:..........................................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:..........................................................

- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:.............................................................

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer