CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------
 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005.

 
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
 
......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:
 

I. BÊN ỦY QUYỀN:

 
Họ tên:.................................................................................................................................................
 
Địa chỉ:.................................................................................................................................................
 
Số CMND: .................................Cấp ngày: ............................Nơi cấp:..................................................
 
Quốc tịch:.............................................................................................................................................
 

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

 
Họ tên:..................................................................................................................................................
 
Địa chỉ:.................................................................................................................................................
 
Số CMND: .................................Cấp ngày: ............................Nơi cấp:..................................................
 
Quốc tịch:.............................................................................................................................................
 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

 
............................................................................................................................................................
 
............................................................................................................................................................
 

IV. CAM KẾT

 
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
 
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
 
Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.
 
                                 
                                   BÊN ỦY QUYỀN                                                                                                             BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN                       
                                      (Ký, họ tên)                                                                                                                              (Ký, họ tên)
 
 
 
 
 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

 
..........................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Website: www.saovietlaw.com
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer