CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc        

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TÊN MIỀN RIÊNG

-      Căn cứ  Bộ luật dân sự năm 2005 và các văn bản luật liên quan;

-      Căn cứ Luật doanh nghiêp năm 2014 và các văn bản luật liên quan;

-      Căn cứ Luật thương mại năm 2005 và các văn bản luật liên quan;

-      Căn cứ Giấy phép Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông số 989/GP-BBCVT ngày 12 tháng 09 năm 2005;

-      Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

-      Căn cứ  Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18  tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

-      Căn cứ Quyết định số 342013NS/QĐ-FTEL-FTI do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký ngày 01 tháng 4 năm 2016 về việc ủy quyền cán bộ;

-    Căn cứ nhu cầu và khả năng của Hai Bên.

Hôm nay, ngày ...... tháng .......... năm ............., tại  Chi nhánh Công ty ....................................................................................., Chúng tôi gồm:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A)

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT

Trụ sở

:

Tầng 3, số 22D phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp

:

0101592377 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp

Mã số thuế

:

0101592377 do Cục thuế thành phố Hà Nội cấp

Điện thoại

:

04 37878822           Fax:  04 37878282          

Email: info@dianam.vn

Tài khoản số

:

0511101375007 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội ( số 28 Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội).

Đại diện

:

Ông Nguyễn Quang Anh

Chức danh

:

Giám đốc

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): ............................................................................

Trụ sở

:

 

Mã số doanh nghiệp

:

 

Mã số thuế

:

 

Điện thoại

:

 

Tài khoản số

:

 

Đại diện

:

            

Chức danh

:

 

Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

1.1. Bên B tiến hành hướng dẫn đăng ký và bảo trì cho Bên A (các) tên miền theo Bảng 1. Thời hạn sử dụng dịch vụ tính từ ngày Bên B khởi tạo dịch vụ đến hết kỳ thanh toán.

1.2. Máy chủ DNS chuyển giao:

Máy chủ của FPT (Bên B sẽ gửi tài khoản quản trị tên miền cho Bên A theo địa chỉ email Bên A đã đăng ký theo quy định tại Hợp đồng này)

1.3.Thông tin về người quản lý tên miền và người quản lý kỹ thuật (áp dụng cho công ty, tổ chức):

Nội dung

Người quản lý tên miền

Người quản lý kỹ thuật

Họ và tên/ Chức vụ:

 

 

Địa chỉ:

 

 

Số điện thoại/ Fax:

 

 

Email/ Homepage:

   

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1.   Sau khi Hợp đồng được kí kết, Bên A thanh toán ngay cho Bên B các khoản phí theo Bảng 2.

2.2.   Các khoản phí thanh toán cho các tên miền là không hoàn lại.

2.3.   Hình thức thanh toán:  tiền mặt và/hoặc chuyển khoản.

2.4.   Đồng tiền thanh toán: đồng tiền Việt Nam (VNĐ).            

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

3.1.   Cung cấp đầy đủ các thông tin để Bên B tiến hành khởi tạo tên miền cho Bên A.

3.2.   Đảm bảo và cam kết việc đăng ký, sử dụng tên miền theo đúng quy định của pháp luật, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; tên miền không trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với tên, .nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chủ thể khác mà Bên A không có quyền hoặc lợi ích liên quan và Bên A đăng ký không vì mục đích xấu. Trường hợp Bên A vi phạm những quy định nói trên, Bên A tự mình chịu trách nhiệm trước pháp luật và hậu quả do sự vi phạm.

3.3.   Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của thông tin cung cấp.

3.4.   Thanh toán đầy đủ các khoản chi phí cho Bên B như đã nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này.

3.5.   Trường hợp tiếp tục gia hạn tên miền, Bên A chủ động đóng phí duy trì tên miền đầy đủ trước 15 (mười lăm) ngày làm việc tính từ ngày hết hạn được quy định theo Điều 1.1 cho Bên B, Bên A tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do vi phạm nghĩa vụ đóng phí duy trì theo quy định này.

3.6.   Chủ động nộp cho Bên B “Bản khai thay đổi thông số tên miền” mỗi khi có thay đổi liên quan về nội dung Hợp đồng mà Hai Bên đã thoả thuận. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Bên B không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến mất tên miền.

3.7.   Có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang web www.thongbaotenmien.vn.

3.8.   Đảm bảo người đại diện ký Hợp đồng này là người có quyền hoặc đã được ủy quyền của Bên A để ký Hợp đồng, chứng từ.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

4.1.   Hoàn thành việc khởi tạo tên miền trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và tiền thanh toán của Bên A.

4.2.   Thiết lập cấu hình và quản lý (các) tên miền được nêu trong Điều 1 cho Bên A trong hệ thống mạng lưới của Bên B.

4.3.   Cung cấp cho Bên A hóa đơn tài chính sau khi Bên A thanh toán xong toàn bộ giá trị Hợp đồng;

4.4.   Hỗ trợ kỹ thuật: 

Tại Hà Nội: 

Điện thoại: 

Email: 

ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG

5.1.   Nếu bất kỳ sự kiện nào như thiên tai, dịch họa, lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất hoặc các hiểm họa thiên tai khác; hoặc việc đình công hay can thiệp của Nhà nước, hay bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ bên nào và không thể lường trước được, thì bên bị sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ, với điều kiện là bên bị ảnh hưởng đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và có thể để ngăn ngừa, hạn chế hoặc khắc phục hậu quả của sự kiện đó.

5.2.   Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra, các bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

5.3.   Nếu sự kiện bất khả kháng không chấm dứt trong vòng 40 (bốn mươi) ngày làm việc hoặc một khoảng thời gian lâu hơn và vẫn tiếp tục ảnh hướng đến việc thực hiện Hợp đồng thì bên nào cũng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thông báo cho bên còn lại bằng văn bản trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày dự định chấm dứt.

5.4.   Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, các bên sẽ tiếp tục thực hiện Hợp đồng nếu việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng là có thể được.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1.Tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy Hai Bên cùng 

thống nhất: Bên B chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của các cơ quan quản lý tên miền. Bên B khẳng định và thừa nhận rằng, Bên A có quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không chỉ là quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp…), các quyền khác đối với toàn bộ tên miền nêu tại Hợp đồng này (quyền tuyệt đối, trọn vẹn và riêng rẽ đối với tên miền) và Bên A có toàn quyền đệ đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

6.2.   Các trường hợp xảy ra tranh chấp tên miền quốc tế sẽ tuân thủ đúng tiến trình giải quyết của ICANN được mô tả trên website http://www.tranhchaptenmien.vn/3-6-224-5-7-00-20050923.htm. Nhà đăng ký không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan theo quy định của pháp luật.

6.3.   Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, bên vi phạm sẽ phải chịu bồi thường theo yêu cầu của bên bị vi phạm và bên thứ ba (nếu có).

6.4.   Hết thời hạn duy trì tên miền nêu tại Khoản 1.1 Hợp đồng, Hợp đồng này đương nhiên sẽ chấm dứt. Trường hợp tiếp tục duy trì gia hạn tên miền, Hai Bên phải ký kết phụ lục Hợp đồng duy trì tên miền và Bên A phải nộp đầy đủ các khoản phí mà Bên B quy định trong phụ lục Hợp đồng duy trì tên miền (mức phí phải phù hợp với thị trường chung).

6.5.   Mọi thay đổi liên quan đến nội dung Hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi chính thức.

6.6.   Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được Hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp Hai Bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp hành.

6.7.   Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký và Bên B đã thanh toán cho Bên A theo Điều 2.1 - Hợp đồng này.

BẢNG 1: CÁC TÊN MIỀN ĐĂNG KÝ

STT

Tên miền (viết chữ in HOA)

Số năm

 duy trì

1

 

 

BẢNG 2: CHI PHÍ VÀ GIÁ

STT

Khoản mục

Đơn giá (VNĐ)

Số lượng / Thời gian

Thành tiền

Giảm trừ

Thành tiền sau giảm trừ (VNĐ)

02

Phí đăng ký tên miền cấp 2 .VN

 

 

 

 

 

Phí duy trì tên miền cấp 2 .VN

 

   

 

 

Cộng

 

 

 Tổng cộng

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A
 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer