SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP.HÀ NỘI
CÔNG TY ....................................
------------------------
Số: … /2016/CV - CT
(V/v đề nghị thực hiện nghĩa vụ thanh toán)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
--------------------
 
Hà Nội, ngày …. tháng ….  năm …….
 

Kính gửi: Công ty ...............................................
 
Ngày .../.../2016,  Công ty .............................................. và quý Công ty đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ số: .../2016/HĐDV. Theo đó, căn cứ vào Điều ... , Khoản .... Điều ... Hợp đồng đã ký, Chúng tôi kính đề nghị quý Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán đợt 01 (tương ứng .... % giá trị Hợp đồng) như đã thỏa thuận.
Cụ thể:
Số tiền thanh toán: .........................................VNĐ (Bằng chữ: ........................................ đồng)
- Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc/và chuyển khoản
+ Thanh toán trực tiếp
Quý Công ty thanh toán trực tiếp tại trụ sở của Công ty Chúng tôi
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại: ......................................
Hoặc:
+ Thanh toán qua Tài khoản Ngân hàng
Quý Công ty thanh toán qua tài khoản Ngân hàng của Công ty Chúng tôi
Tên tài khoản: Công ty ..................................................................
Số tài khoản: .................................. Tại Ngân hàng ..................................................
Thời hạn thanh toán: 02 ngày làm việc, kể từ ngày quý Công ty nhận được Văn bản đề nghị này.
Công ty ...................................................................... thông báo và kính đề nghị quý Công ty thực hiện đúng nội dung Văn bản đề nghị này cũng như Hợp đồng đã ký.
 
Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VT.
CÔNG TY .................................................
 
 
 
 
Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 04.3636.7896 hoặc Tổng đài tư vấn miễn phí 19006243 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.
Trân trọng./
 
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer