Vai trò của Giấy ủy quyền:
- Là "Giấy thông hành" cho các nhân viên khi thay mặt Tổng giám đốc/Giám đốc làm việc với các đối tác, cơ quan, tổ chức (đặc biệt cơ quan nhà nước). 
- Là nguồn chứng cứ giúp xác định tính pháp lý của các văn bản không do Tổng giám đốc/Giám đốc ký kết. Từ đó, hạn chế các rủi ro không đáng có cho Doanh nghiệp cũng như đối tác liên quan.
 
Dưới đây là biểu mẫu Giấy ủy quyền thông dụng dùng trong Doanh nghiệp:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 
GIẤY ỦY QUYỀN
 
Căn cứ Bộ luật dân sự 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ các văn bản luật liên quan khác;
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.
 
Hôm nay, ngày… tháng… năm 2016, tại trụ sở Công ty ……………………..........…, Chúng tôi gồm:
 
BÊN A: BÊN ỦY QUYỀN
Ông (Bà)  ………………………………………..........................................Sinh ngày:………………….....
CMND số:……………...................do…....................................……cấp ngày.......tháng.......năm..........
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………...............................................................……………...
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………...................................................................
Chức danh/Chức vụ: ……………………………………….......................................................................
 
BÊN B: BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông (Bà)  ………………………………………..........................................Sinh ngày:………………….....
CMND số:……………...................do…....................................……cấp ngày.......tháng.......năm..........
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………...............................................................……………...
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………...................................................................
Chức danh/Chức vụ: ……………………………………….......................................................................

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:
 
Điều 1. Công việc ủy quyền
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 
Điều 2. Thời hạn ủy quyền
Giấy ủy quyền này có thời hạn kể từ ngày ký cho tới khi Bên B thực hiện xong công việc nêu tại Điều 1 kể trên.
 
Điều 3. Điều khoản cuối cùng
Giấy ủy quyền này gồm 01 (một) trang và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản và lưu tại Công ty ................... 01 (một) bản.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hai bên đã đọc, hiểu toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền này và cùng ký tên dưới đây.

 
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN                                  BÊN ỦY QUYỀN                 
 
 
 
 
Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 04.3636.7896 hoặc Tổng đài tư vấn miễn phí 19006243 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.
Trân trọng./


Từ Khóa
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer