Biểu mẫu luật Hình sự

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn quyết định về việc bảo lĩnh số 34 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

Mẫu số 34: Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định về việc bảo lĩnh

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn quyết định bảo lĩnh là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc phê chuẩn quyết định bảo lĩnh, mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Mẫu quyết định bảo lĩnh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc bảo lĩnh, mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định bảo lĩnh tại đây.

Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp là mẫu giấy được lập ra để cam đoan về việc thực hiện các nghĩa vụ, được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an

Mẫu biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận tài liệu, đồ vật, được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Mẫu thông báo về việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo là mẫu thông báo được lập ra để thông báo về việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo, được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây:

Biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng theo thông tư số 61/2017/TT-BCA

Mẫu đơn đề nghị áp dụng/ thay đổi/ bổ sung biện pháp bảo vệ

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer