Câu hỏi: Công ty tôi nhiều lần thay đổi địa chỉ trụ sở chính, dẫn đến bị thất lạc hồ sơ Đăng ký kinh doanh của các lần thay đổi (đã thay 05 lần). Nay, Công ty tôi có nhu cầu sử dụng lại các bản đăng ký kinh doanh cũ. Vậy tôi có thể xin trích lục các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này hay không? Nếu được thì thủ tục này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không có quy định về trích lục Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua các lần thay đổi. Do đó thủ tục này sẽ không thực hiện được.

Tuy nhiên, doanh nghiệp bạn có thể xin cấp lại Giấy đăng ký doanh nghiệp tại lần thay đổi mới nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp:

“Điều 58. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Mẫu giấy đề nghị:

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/
Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………...

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Lý do đề nghị cấp lại:..................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………….
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer