Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1/2015, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 Nghị định của Chính phủ và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

* Trong đó, ngày 06/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 3/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường. Nghị định quy định cụ thể về trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường; dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường; tính toán thiệt hại đối với môi trường; xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường.

* Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gồm 04 chương, 18 điều, quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

* Ngày 12/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Nghị định quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động; thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tiền lương; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

* Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Nghị định quy định cụ thể về địa điểm làm thủ tục hải quan; người khai hải quan; đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; trách nhiệm của các Bộ, ngành trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Nghị định cũng quy định các nội dung liên quan đến chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; thủ tục thành lập, hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ; kiểm tra sau thông quan; các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan và thông tin hải quan.

* Theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, từ ngày 1/1/2015, tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định.

* Chính phủ ban hành Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/1/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân tạo.

Nghị định quy định cụ thể về nguyên tắc áp dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; quy định về việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận noãn, cho và nhận phôi; thẩm quyền, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi và quy định về thông tin, báo cáo.

* Quyết định số 02/2015/QĐ-TTg ngày 7/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư áp dụng đối với: (1) Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cục Kiểm ngư, người được cấp có thẩm quyền cử biệt phái, điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư trên biển; (2) Người được cơ quan, đơn vị cử tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên tàu Kiểm ngư.

Các đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng theo Quyết định này được hưởng chế độ bồi dưỡng đi biển mức 150.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển thực hiện nhiệm vụ.

Hoàng Diên - Theo thuvienphapluat.vn - Đăng ngày 23/02/2014

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer