Văn bản pháp luật

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT quy đinh về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Nghị định104/2014/NĐ-CP quy đinh về khung giá đất

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng dất

Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định về điều tra, đánh giá đất đai

Luật đất đai 2003 (đã hết hiệu lực ngày 1/7/2014) được thay thế bằng Luật đất đai 2013

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc hộ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/5/2016.

Bộ Luật Hình sự 1999

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer