CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                               

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
 

Kính gửi: (1)..............................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...............................................................................................

Nơi cư trú: (2) ...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: .........................................

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ..........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................

Giới tính: ………….......  Dân tộc: ………………….......Quốc tịch: .......................................

Nơi cư trú:(2) ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tình trạng hôn nhân: (4)..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (5)........................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại:.............................,ngày .......... tháng ......... năm ..............

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

.................................

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer