TP-LS-05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)...............................

 

Tôi tên là: ...................................................... Giới tính: ................. Ngày sinh: …/…/……

Đăng ký hoạt động hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây:

1. Họ và tên luật sư (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................

Số điện thoại: .................................. Fax: .................... Email: ..........................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................................

Ngày cấp: ..../....../.......... Nơi cấp: .....................................................................................

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thẻ luật sư số ........ do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: ..../....../..............................

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ......................................................................

2. Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động: ...............................................

..............................................................................................................................................

Số điện thoại: ...............................Fax: ......................Email: ...............................................

Website: ...............................................................................................................................

3. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Luật sư.

Tôi chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định./.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày  tháng  năm
Luật sư đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer