Hiện nay, pháp luật chỉ quy định về Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học là mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT.

1. Cấp Tiểu học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường1…………………………………..……..…..……….

- Hiệu trưởng trường2………………………………….………….……….

Tôi tên là:…………………………………………………….…….…….……….

Hiện trú tại:…………………………………………….…………………………

Số điện thoại:…………………….. Địa chỉ email (nếu có):………………

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ………………………… Ngày tháng năm sinh:……...………..

Là học sinh lớp:………………….. Trường3………………………………

………………………………………….………………………………….……………

Kết quả cuối năm học: …………………….………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4 ………….…..…….

………………………………………………………………………….…..………..…..

về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường5…………………..…………..……

………………………………………………………………………………………..….

Lý do:……………….……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn.

 

 

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6

Ý kiến của trường chuyển đi7

 

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường nơi chuyển đi;

2 Tên trường nơi chuyển đến;

3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

 

 

2. Cấp Trung học Cơ sở, Trung học Phổ Thông

Đối với học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông xin chuyển trường, mặc dù pháp luật không quy định cụ thể, nhưng học sinh, phụ huynh có thể dựa theo mẫu đơn nêu trên hoặc tham khảo mẫu đơn sau đây:

+ Học sinh chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh chuyển đi, đến trong tỉnh)

         

          Kính gửi:    

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh……………….;

- Hiệu trưởng trường (đi)………………..……………………

- Hiệu trưởng trường (đến)…………..…………………..

Tôi tên là: ………………………………… phụ huynh của học sinh…………………............................................sinh ngày ...…/…../…........

đang học lớp…………năm học: 20…..-20…..  tại trường ………………………

thuộc huyện ………………………… tỉnh……………………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ….. năm học: 20….-20…..tại trường ……………...

…………………… thuộc huyện ………………… tỉnh…………………………

Lý do: ……………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

                                                          …..……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                           Ký tên

 

 

 

Ý kiến tiếp nhận hiệu trưởng trường

Ý kiến tiếp nhận hiệu trường trường

(Nơi chuyển đến)

(Nơi chuyển đi)

 

 

+ Học sinh chuyển trường khác tỉnh, thành phố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

( Học sinh chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

           

            Kính gửi:       

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)………………………………

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)….………………………

- Hiệu trưởng trường (đi)…………………………………………

- Hiệu trưởng trường (đến)…………………….…………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………… phụ huynh của học sinh ………………….............................. sinh ngày ……/……./…...............

đang học lớp ….. năm học: 20….. - 20…..  tại trường ………………………......

thuộc huyện ………………… tỉnh ………………………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp …. năm học: 20….. - 20….. tại trường ……………

…………………… thuộc huyện ………………… tỉnh ………………………...

Lý do: …………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

                                                                        ….….…, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                                 Ký tên

 

 

Ý kiến tiếp nhận hiệu trưởng trường

Ý kiến tiếp nhận hiệu trường trường

(Nơi chuyển đến)

(Nơi chuyển đi)

 

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer