CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non……………………………….….………..

Tôi tên là …………………...……………………………......………….………….

Là phụ huynh em: …………………...…………………...…………….…………..

Ngày tháng năm sinh: …………………...…………………...………...….……….

Địa chỉ: ………………...…………………...…………………...…………………..

Học sinh lớp…. của trường mầm non ………………………………………………

Quận/ Huyện: ………………..., tỉnh/thành phố:………………………………..….

 Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển về học lớp ..., tại Trường………

Lý do: …………………………...…………….………….…………

Rất mong sự chấp thuận Quý trường         …, ngày… tháng… năm…

                                                                                     Ký tên

  

 

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến):

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer