CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN RA QUÂN TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi: ……………………………………………………………………………......

Tôi tên là………………………………................................. sinh ngày........................

CMND/CCCD số………………ngày cấp…...………........nơi cấp.............................

Hộ khẩu thường trú.................................................................................................……..

Hiện đang công tác tại:...............………………………..............................................…

Nay tôi làm đơn này kính mong ……………………………xem xét cho tôi ra quân trước thời hạn.

Lý do xin ra quân trước thời hạn: ……………………...……

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...................,ngày...../...../.....

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer