Hiện nay mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG được ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP (mẫu số 01 phụ lục IV) như sau

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..........., ngàytháng…. năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền).

1. Họ và tê(1)…………………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………..

3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: …………………………. Ngày cp:……………, Nơi cấp……………………………..

5. Địa ch thường trú: ……………………………………………………………………

6. Số điện thoại: ………………………………….. Địa chỉ Email: ……………………

7. Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành hệ đào tạo): ………………………..

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề:…… năm.

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng ch………….Ngày cấp ……………Nơi cấp: …………………..

Lĩnh vực hoạt động xây dựng:…………………………………………………………..

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng(2):

STT

Thi gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập (Ghi rõ tên đơn vị, s điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

 

 

1. Tên Dự án/công trình: …………

Nhóm d án/cấp công trình: ………

Loi công trình: ………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……………

2. ......

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Đề nghị cấp chứng ch hành nghề hoạt động xây dựng vi nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:………………………………………….. Hạng:…………………

□ Cấp lần đầu

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: …………………………………………….

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và nội dung kê khai trong đơn và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng ch được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Thay thế các thông tin ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số định danh cá nhân khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức hoạt động.

(2) Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer