CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

            - Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019;

            - Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP);

            - Căn cứ quy định của Công ty…………………………………

 

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty................................

- ....................................................

Tôi tên là:…………………… Sinh ngày:.../…/…

Điện thoại liên hệ: .................................................................................................

Hiện đang làm việc tại: …........................... của Công ty……………………………….

Tôi làm đơn này để xin phép Công ty cho tôi được nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 từ ngày …/…/2023 đến hết ngày…/…/2023 (tương ứng ... ngày phép hằng năm).

Lý do nghỉ phép:........................................................................................................................

Trong thời gian nghỉ, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho ông (bà)……………………………….. hiện đang làm việc tại:………………………….của Công ty................................................................

Ông (bà) ......................... sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của Công ty.

Tôi xin cam đoan sẽ cập nhật đầy đủ tình hình công việc trong thời gian nghỉ phép và cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Rất mong Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM ĐỐC

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

………………

…, ngày…tháng…năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

………………

 

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer