Mẫu số: 01-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho tổ chức)

□ Tổ chức kinh tế

□ Tổ chức khác

□ Tổ chức được hoàn thuế

□ Hợp đồng dầu khí

□ Tổ chức nước ngoài KD tại chợ biên giới, cửa khẩu

 

1. Tên người nộp thuế:

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

2a. Tên:

2b. Mã số thuế:

2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số:

ngày:

 

3. Địa chỉ trụ sở chính

 

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chi kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)

3a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

4a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:

3b. Phường/Xã/Thị trấn:

4b. Phường/Xã/Thị trấn:

3c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

4c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

3d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

4d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

3đ. Điện thoại:

3e. Fax (nếu có):

4đ. Điện thoại:

4e. Fax:

3g. Email:

 

 

         

 

5. Quyết định thành lập

 

6. Giấy chứng nhn đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy t tương đương do cơ quan có thm quyền cấp

5a. Số quyết định:

 

6a. Số:

5b. Ngày ký quyết định: …/…/…….

 

6b. Ngày cấp: …/…/…….

5c. Cơ quan ban hành quyết định:

 

6c. Cơ quan cấp:

 

7. Ngành nghề kinh doanh chính:

 

8. Vốn điều lệ (=8.1+8.2+8.3+8.4):

 

9. Ngày bắt đầu hoạt động: …/…/……

8.1. Vốn nhà nước:

Tỷ trọng: %

 

 

8.2. Vốn nước ngoài:

Tỷ trọng: %

 

 

8.3. Vốn tư nhân:

Tỷ trọng: %

 

 

8.4. Vốn khác (nếu có):

Tỷ trọng: %

 

 

10. Loại hình kinh tế

□ Công ty cổ phần

□ Doanh nghiệp tư nhân

□ VPĐD của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

□ Tổ hợp tác

□ Công ty TNHH 1 thành viên

□ Công ty hợp danh

□ Tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang

□ Hợp tác xã

□ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

□ Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài

□ Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN

□ Cơ quan hành chính

□ Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

□ Đơn vi sự nghiệp công lập

□ Loại hình khác

             

 

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

□ Độc lập □ Phụ thuộc

□ Có báo cáo tài chính hợp nhất

 

12. Năm tài chính

Từ ngày …/….

đến ngày …/…..

 

13. Thông tin về đơn vị chủ qun hoặc đơn vị quản lý trực tiếp

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN

13a. Mã số thuế:

14a. Tên người đại diện theo pháp luật:

14b. Chức vụ: ……. 14c. Sinh ngày: …/…/…….

14d. Loại giấy từ chứng thực cá nhân:

□ CMND □ CCCD □ Hộ chiếu

□ CMT biên giới □ Giấy thông hành □ Khác

Số giấy tờ: ……………………………………

Ngày cấp: ………….. Nơi cấp:……………..

14đ. Địa chỉ nơi thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/Xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Quốc gia:

14e. Địa chỉ hiện tại (nếu có):

Số nhà, ngách, hèm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/Xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Quốc gia:

14g. Thông tin khác

Điện thoại: …………………../Fax:………….

Email: ……………………..Website:………..

 

13b. Tên đơn vi chủ quản/đơn vị quản lý trực tiếp:

 

15. Phương pháp tính thuế GTGT

□ Khấu trừ

□ Trực tiếp trên GTGT

□ Trực tiếp trên doanh số

□ Không phải nộp thuế GTGT

 

16. Thông tin về các đơn vị liên quan

□ Có công ty con, công ty thành viên

□ Có đơn vị phụ thuộc

□ Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

□ Có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc

□ Có hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

 

17. Thông tin khác

17.1. Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

 

17.2. Kế toán trưởng (nếu có):

a. Tên:

 

a. Tên:

b. Mã số thuế cá nhân:

 

b. Mã số thuế cá nhân:

c. Điện thoại liên lạc:

 

c. Điện thoại liên lạc:

d. Email:

 

d. Email:

 

18. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có):

□ Chia □ Tách □ Hợp nhất

Mã số thuế trước của tổ chức đó:

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THU

Họ và tên: …………………………..

Chứng chỉ hành nghề số …………………

………., ngày ... /…/……
NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer