Hiện nay, Văn bản đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP

PHỤ LỤC XXXII

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN NHÃN SINH THÁI VIỆT NAM
(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

...(1)...
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ….

Địa danh, ngày…tháng…năm….

 

            Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tên tổ chức/cá nhân đăng ký chứng nhận:...............................................................................

Người đại diện:.......................................... Chức vụ:...............................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:.............................................................................................................

Số điện thoại:.................................... Fax:.............................. E-mail:......................................

- Đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ: …………………………

- Hồ sơ đăng ký chứng nhận bao gồm:

(Liệt kê các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chứng nhận theo danh mục hồ sơ quy định tại Điều ... Nghị định này).

(1)... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chứng nhận sản phẩm, dịch vụ ...(2)... đáp ứng các tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam.

Tài liệu gửi kèm theo (ngoài danh mục quy định tại Điều ... Nghị định này, nếu có).

 

 

…(1)….
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: (1) Tên tổ chức/cá nhân đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam; (2) Tên sản phẩm, dịch vụ đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer