CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .............................................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .............................................................................................................................................

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ...............................................................................

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc như sau:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

                                                                                          NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                                                       CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                                                             (Ký, ghi họ tên)1

 

 

 

 

 

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này

Ấn TẢI VỀ để tải bản word của mẫu thông báo này

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer