CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày … tháng … năm ……

TỜ KHAI

Hoạt động dịch vụ photocopy

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) …………………………1

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………….. Email: ………………………………………

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………………2

- Địa chỉ nơi thường trú: …………………………………………………………………………..

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số ……… ngày …… tháng …… năm ……… nơi cấp …………… hoặc số định danh cá nhân: …………………………………

3. Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: ………………………………

5. Danh mục thiết bị:

STT

Tên máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Model và số định danh của máy

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên đây và chấp hành đúng các quy định pháp luật về hoạt động của dịch vụ photocopy./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là cơ quan,
tổ chức); chữ ký (nếu là cá nhân)


 

_______________________________

1 Ghi tên Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã.

2 Người đại diện theo pháp luật.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer