CÔNG TY .................

Số: ...../...../BB-.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

........., ngày ..... tháng ..... năm ......

 

 

 

BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT

 

Biên bản xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với:

Ông/Bà: ........................................                              Mã số nhân viên: ......................................     

Chức vụ/Chức danh: .....................                             Phòng ban/Bộ phận: .................................

Vào lúc: ..... giờ ..... phút, ngày ..... tháng ..... năm .....

Tại: Phòng họp Công ty ...............................................................................................................

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại diện Ban lãnh đạo:

Ông/Bà: ...........................................................           Chức vụ: ..................................................

- Đại diện nhân sự công ty:

Ông/Bà: .......................................................................................................................................

Chức vụ: .........................................................           Phòng ban: ...............................................

- Người bị lập biên bản:

Ông/Bà: ........................................................................................................................................

Chức vụ: .........................................................           Phòng ban: ...............................................

- Người làm chứng:

Ông/Bà: .......................................................................................................................................

Chức vụ: .........................................................           Phòng ban: ...............................................

II. NỘI DUNG:

- Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc vi phạm:..............................................................................

.....................................................................................................................................................

- Diễn biến sự việc: .....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Bằng chứng, tang vật: ............................................................................... ...............................

- Thiệt hại của công ty: ................................................................................ ...............................

- Ý kiến của người bị lập biên bản: .............................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Hình thức xử phạt của Ban lãnh đạo: .......................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Ý kiến của người làm chứng và đại diện nhân sự công ty: ......................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi: ..... giờ ..... phút, ngày ..... tháng ..... năm .....

 

Đại diện Ban lãnh đạo

(Ký tên, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Người bị lập biên bản

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Đại diện nhân sự công ty

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Người làm chứng

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer