CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN XE

Số………

Căn cứ vào hợp đồng bán xe số… chúng tôi gồm:................

Bên giao ..….......................................................

Đại diện bên giao ……..................

Số CCCD/CMND:.........................

Điện thoại:......................................

Địa chỉ:….............................................................

Giao xe tại địa điểm:…........................................

Ngày giao xe:…...................................................

Bên nhận: ….......................................................

Đại diện bên nhận:…............................................

Số CCCD/CMND:…......... Ngày cấp:............ Nơi cấp...

Điện thoại:…........................

Địa chỉ liên hệ:…...................

Cùng tiến hành kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này bàn giao cho Bên nhận một (01) xe ………. như dưới đây:

1. Xe

Model xe

Số khung

Số máy

Màu sơn

       

2. Tình trạng xe

STT

Danh mục kiểm tra

Xác nhận của bên giao xe

Xác nhận của bên nhận xe

1

     

3. Tình trạng theo xe

STT

Tên

Xác nhận của bên giao xe

Xác nhận của bên nhận xe

1

     

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ chưa đăng kí xe

STT

Tên chi tiết

Bản chính

Bản sao

1

Hóa đơn GTGT của đại lý

   

2

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

   

3

     

4

     

5. Quà tặng kèm theo (nếu có)

STT

Danh mục quà tặng

Xác nhận của bên giao xe

Xác nhận của bên nhận xe

1

     

2

     

6. Giấy tờ đã đăng kí

Hồ sơ xe đã đăng kí

STT

Tên chi tiết

Bản chính

Bản sao

1

Giấy hẹn

   

2

Giấy chứng nhận bảo hiểm

   

3

Hóa đơn đăng kiểm

   

4

Biên lai lệ phí trước bạ

   

5

Biên lai lệ phí trước bạ

   

Đại diện bên giao giải thích kĩ các nội dung trên cho đại diện bên nhận. Biên bản này lập thành hai bản (02) mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

………….., ngày … tháng…. năm

Xác nhận của bên giao xe
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bên nhận xe
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer