Người phải thi hành án có trách nhiệm phải thi thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp người phải thi hành án sẽ được miễn, giảm thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Vậy những trường hợp nào sẽ được miễn, giảm thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước?

Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp NSNN được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) như sau:

1. Người phải thi hành án được miễn, giảm thi hành án đối với khoản thu nộp NSNN như sau:

- Không có tài sản hoặc có tài sản nhưng tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án hoặc không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng;

- Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp NSNN có giá trị dưới 2 triệu đồng; hoặc Hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp NSNN có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng.

2. Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp NSNN được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014);

- Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 5 triệu đồng hoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng.

3. Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước và được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án

Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp NSNN mà thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) thì được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án khi có một trong các điều kiện sau đây:

- Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần tư số tiền còn lại phải thi hành án;

- Hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ trên 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần năm số tiền còn lại phải thi hành án nhưng tối đa không quá 50.000.000 đồng.

4. Người phải thi hành án đã tích cực thi hành được một phần án phí, tiền phạt nhưng lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục thi hành được phần nghĩa vụ còn lại hoặc lập công lớn thì được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại.

Lưu ý:

Các trường hợp (1), (2) và (3) chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần trong 01 năm đối với mỗi bản án, quyết định.

Quyết định thi hành án lần đầu là căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

 
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer