Th tc lp di chúc

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật dân sự 2015

2. Nội dung

Di chúc là sự thể hiện ý chí của một cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết và cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình

Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định di chúc hợp pháp là khi lập di chúc, người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép, Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Hình thức của di chúc được quy định tại Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc có thể lập thành văn bản hoặc là di chúc miệng. Đối với di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu bạn thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi bạn thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bạn thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà bạn là người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Đối với trường hợp lập thành văn bản phải đảm bảo nội dung của di chúc theo quy định của Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015, bạn có quyền lựa chọn một trong các hình thức sau:

– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: tự viết di chúc và ký vào bản di chúc;

– Di chúc bẳng văn bản có người làm chứng: Nếu không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng (Người làm chứng phải tuân thủ Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015). Bạn phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

– Di chúc có công chứng hoặc chứng thực:  tới trực tiếp Văn phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã để yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc. Trong trường hợp không thể trược tiếp đến tổ chức công chứng hoặc Ủy bạn nhân nhân cấp xã thực hiện lập di chúc thì  có quyền yêu cầu công chứng viên đến chỗ ở của mình để lập di chúc.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer