Mức vay vốn kinh doanh đối với hộ gia đình tại vùng khó khăn

Ngày 05/6/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 17/2023/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 31/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Theo đó, từ ngày 08/8/2023 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được hỗ trợ mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người vay vốn.

(Trong khi đó Quyết định 31/2007/QĐ-TTg (đã được sửa đổi tại Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2016) quy định mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tối đa là 50 triệu đồng).

Bổ sung huyện đảo, thôn được xác định là vùng khó khăn

Khoản 1 Điều 2 Quyết định 17/2023/QĐ-TTg sửa đổi Điều 2 Quyết định 31/2007/QĐ-TTg quy định vùng khó khăn bao gồm các khu vực sau:

- Vùng khó khăn được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh bao gồm:

+ Các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) quy định trong Danh mục các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho từng thời kỳ.

+ Các huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã nhưng thuộc Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho từng thời kỳ.

+ Các thôn không nằm trong các xã thuộc vùng khó khăn nhưng thuộc Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do cấp có thẩm quyền ban hành cho từng thời kỳ.

- Các đơn vị hành chính thành lập trên cơ sở chia, tách, sáp nhập các đơn vị hành chính thuộc các Danh mục nêu trên cũng được hưởng chính sách tín dụng theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg .

Quyết định 17/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 08/8/2023.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer