bản đăng ký

Những bài biết cùng chủ đề 'bản đăng ký'

Tôi xin cam đoan bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký nêu trên và thực hiện đúng các qui định của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 của Chính phủ qui định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và Thông tư hướng dẫn số 09/2005/TT-B

Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo Mẫu số 04.CĐ Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP như sau:

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer