CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01/ĐK ban hành kèm theo

Thông tư số 09/2005/TT-BCA
ngày 05/9/2005 của Bộ Công an

BẢN ĐĂNG KÝ

Hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng

Kính gửi: .............................................................

Tôi là (viết chữ in hoa): ........................................................................................... Nam/nữ

Tên gọi khác (nếu có): ...........................................................................................................

Sinh ngày......tháng ..... năm .....Dân tộc: .......; Quốc tịch: .....; Tôn giáo: ............................

CMND số: ............. cấp ngày .......tháng...... năm .............; Cơ quan cấp:.............................

Nguyên quán: .........................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Nơi ở hiện tại: ........................................................................................................................

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................................

Đại diện cho (nếu là đại diện cho tổ chức đăng ký): .............................................................

Trụ sở chính: ..........................................................................................................................

Xin đăng ký tiến hành hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng với các nội dung cụ thể như sau:

1) Mục đích hoạt động: ..........................................................................................................

2) Nội dung, phương thức hoạt động: ....................................................................................

................................................................................................................................................

3) Thời gian bắt đầu:...............................................................................................................

4) Thời gian kết thúc: .............................................................................................................

5) Địa điểm hoạt động (ghi rõ địa điểm, đường đi, lộ trình hoạt động): ............. ...........................

6) Thành phần tham gia (trong đó ghi rõ bao gồm người của những xã, huyện, tỉnh nào tham gia):................................................................................................................................

................................................................................................................................................

7) Số người tham gia: ............................................................................................................

8) Các phương tiện sẽ được sử dụng (ghi cụ thể về phương tiện giao thông; phương tiên, thiết bị tăng âm, khẩu hiệu, cờ, ảnh, tờ rơi; nội dung, hình thức thể hiện các biểu ngữ, khẩu hiệu, hình ảnh và những phương tiện khác (nếu có):

................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký nêu trên và thực hiện đúng các qui định của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 của Chính phủ qui định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và Thông tư hướng dẫn số 09/2005/TT-BCA ngày 05/09/2005 của Bộ Công an cũng như các quy định của pháp luật khác có liên quan. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

.........., ngày .... tháng .... năm ......

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Hoặc người đại diện cho tổ chức đăng ký

Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer