Mẫu số 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

Kính gửi1: ……………………….

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập (đối với các tổ chức khác) hoặc Số CMND/CCCD/H chiếu/Số định danh cá nhân (trường hợp người đăng ký là cá nhân):

………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………… E-mail: …………………………………….

2. Đại diện3 (Trường hợp người đăng ký chuyển nhượng nộp đơn qua đại diện):

Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập (đối với các tổ chức khác) hoặc Số CMND/CCCD/H chiếu/Số định danh cá nhân (trường hợp người đăng ký là cá nhân):

………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………… E-mail: …………………………………….

3. Thông tin bên chuyển nhượng

Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập (đối với các tổ chức khác) hoặc Số CMND/CCCD/H chiếu/Số định danh cá nhân (trường hợp người đăng ký là cá nhân):

……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………… E-mail: ……………………………………..

4. Thông tin bên nhận chuyển nhượng

Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập (đối với các tổ chức khác) hoặc Số CMND/CCCD/H chiếu/Số định danh cá nhân (trường hợp người đăng ký là cá nhân):

………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………… E-mail: …………………………………….

5. Thông tin giống cây trồng được chuyển nhượng:

Tên loài: ………………………………………………………………………………

Tên giống: ………………………………………………………………………………

Số Bằng: ………………………………………………………………………………

Chủ sở hữu: ………………………………………………………………………………

6. Cam kết

(Tổ chức, cá nhân)…………………………………………………… cam đoan mọi thông tin trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Khai tại: ... ngày ... tháng... năm ...
Tổ chức/Cá nhân đăng ký/Đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

____________________

1 Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hộ giống cây trng.

3 T chức dịch vụ đại diện quyền hoặc đại diện chủ sở hữu được ủy quyền trưng hợp Đơn đăng ký có nhiều chủ s hữu.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer