Mẫu số: 03/NĐAT

                                                                                                (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC

                                                                                                             ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính

          TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:...........................                                                        ..........., ngày....tháng.....năm.........                                                                                    

 

                                                THÔNG BÁO NỘP THUẾ NHÀ ĐẤT

                                                                Lần …. Năm……..

1. Tên người nộp thuế:

   - Mã số thuế (nếu có):……………………………………………………….........................

   - Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………...............................

2. Đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………..........................

   - Mã số thuế: ………………………………………………………………….............................

   - Địa chỉ: …………………………………………………………………….................................

3. Vị trí thửa đất chịu thuế: ……………………………………………………..........................

4. Diện tích chịu thuế : …………………………………………………………...........................

5. Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………….............................

6. Loại đất (Đô thị/ ven đầu mối/ nông thôn): …………………………………………………..

7. Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để làm căn cứ tính thuế nhà đất (kg/m2):

………………………………………………………………………………….....................................

8. Số lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để tính thuế nhà, đất:

………………………………………………………………………………….....................................

9. Số thuế nhà, đất trước khi miễn, giảm: …………………………………………………………

10. Số thuế nhà, đất được miễn, giảm: …………………………………………………………….

11. Số thuế nhà, đất phải nộp tính bằng thóc ([11] = [9] - [10])

12. Giá thóc tính thuế kỳ này: ………………………………………………………....................

13. Số thuế nhà, đất phải nộp tính bằng tiền của kỳ này ([13] = [11] x [12])

14. Số thuế nhà, đất nộp thiếu hoặc nộp thừa của kỳ trước:

14.1. Số tiền thuế còn thiếu: ………………………………………………………......................

14.2. Số tiền thuế nộp thừa: ……………………………………………………….......................

15. Số tiền phải nộp kỳ 1:.....................................................................................

15.1. Số tiền phải nộp kỳ 1 ([15.1] = [13] x 50% + [14.1] - [14.2]):

15.2. Thời hạn nộp tiền kỳ 1: Chậm nhất là ngày 31/5

16. Số tiền phải nộp kỳ 2:......................................................................................

16.1. Số tiền phải nộp kỳ 2 ([16.1] = [13] x 50% + số tiền thuế còn nợ các kỳ trước):

16.2. Thời hạn nộp tiền kỳ 2: Chậm nhất là ngày 31/10

17. Địa điểm nộp thuế: ..........................................................................................

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với …(tên cơ quan thuế)... theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ....................................

...…(tên cơ quan thuế)... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

                                                                                           Ngày....tháng....năm........           

 NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO                                      THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

               NỘP THUẾ                                                              RA THÔNG BÁO

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)                 (Ký; ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer