CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                            

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi là  , sinh năm …, CCCD số … do … cấp ngày …; đăng ký thường trú tại…

Tôi lập giấy ủy quyền này với nội dung như sau:

Tôi được giao/cho thuê thửa đất số …, diện tích … m2 (… mét vuông) tại địa chỉ … theo Quyết định số … của … (Hoặc tôi đang là người quản lý, sử dụng thửa đất số…. tờ bản đồ số… tại địa chỉ ….)

Nay bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho ông/bà …….., sinh năm …., mang CCCD số … do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày … và ông/bà , sinh năm …, mang CCCD số … do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày …; toàn quyền thay mặt, nhân danh tôi liên hệ và làm việc với cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để:

1. Liên hệ và làm các thủ tục tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất nêu trên theo quy định pháp luật;

2. Kê khai, ký vào các tờ khai cùng các giấy tờ khác có liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên theo quy định pháp luật tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3. Được nhận và nộp các thông báo nộp thuế, phí, lệ liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất nêu trên;

4. Được nhận kết quả và bàn giao lại cho tôi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngay sau khi ông/bà … và ông/bà … hoàn thành công việc được ủy quyền;

         Trong phạm vi ủy quyền, ông/bà … và ông/bà …  được lập, ký các giấy tờ cần thiết, nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến nội dung ủy quyền nêu trên mà tôi không có bất cứ thắc mắc gì.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký giấy ủy quyền này đến khi ông/bà … và ông/bà …  thực hiện xong các công việc được ủy quyền nêu trên.

Thù lao ủy quyền: Việc ủy quyền này không có thù lao.        

Tôi cam đoan rằng, trước khi lập giấy ủy quyền này, tôi chưa ủy quyền cho ai thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên và chấp thuận mọi vấn đề mà ông/bà … và ông/bà …   thực hiện trong phạm vi giấy ủy quyền này.

Tôi đã đọc nguyên văn giấy ủy quyền này, đã hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm bằng chứng./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer