CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

 

Kính gửi: (1) ...........................................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:................................................................................................

Nơi cư trú: (2)................................................................................................

................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)................................................................................................

.......................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................... .

Giới tính: ..............................Dân tộc:................................... Quốc tịch: ................................................................................................

Nơi cư trú(2): ................................................................................................

................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)                              

...............................................................................................................................................................................................................................

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

Giới tính: ..............................Dân tộc:................................... Quốc tịch: ................................................................................................

Nơi cư trú(2):  ................................................................................................

................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân (3): ................................................................................................

................................................................................................

Đã đăng ký giám hộ tại (4) ................................................................................................

ngày ....... tháng ......... năm ......... số.....................................quyển số: ................................................................................................

Lý do chấm dứt việc giám hộ: ................................................................................................

.......................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: .................................. , ngày .............................................................  tháng .............................................................  năm .......

                                                                                                                  

 

 

 

Đề nghị cấp bản sao(5): Có , Không

Số lượng:…bản

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

................................

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký chấm dứt giám hộ.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

(4) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ trước đây (số, ngày tháng năm đăng ký).

(5) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer