Ảnh 4 x 6 (chụp không quá 6 tháng)

 

Mẫu TP/QT-2020-TKXĐQTVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

……………, ngày …….tháng…….năm……….

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ XÁC ĐỊNH CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

 

Kính gửi (1):………………………………………….

 

Họ, chữ đệm, tên (2): …………………………………………..Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………...…………………………..

Nơi sinh (3): ……………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký khai sinh (4): ………………………………………………………………

Quốc tịch nước ngoài (nếu có) (5): ……………………………………………………

Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế (6): ..........................................số:............................  

do:…………………………………..…., cấp ngày……….tháng………năm………….

Nơi cư trú: ……………..……………………………………………..………………....

…………………………………………………………………………………………...

Ngày, tháng, năm xuất cảnh (7): ……/……/……

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (7):……………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ làm cơ sở xác định có quốc tịch Việt Nam kèm theo:

1,……………………………………………………………………….…………

2,…………………………………………………………………………………

3,…………………………………………………………………………………

4,…………………………………………………………………………………

5,…………………………………………………………………………………

Đề nghị…………………………………………… (1) xác định tôi có quốc tịch Việt Nam và cấp cho tôi (8) …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình./.

 

 

Người khai

(Ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Tên cơ quan thụ lý hồ sơ

(2) Ghi bằng chữ in hoa có dấu (theo Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế).

(3) Ghi địa danh 03 cấp hành chính hoặc tên cơ sở y tế (nếu sinh ở Việt Nam) hoặc ghi theo tên thành phố, quốc gia đã đăng ký khai sinh (nếu sinh ra ở nước ngoài). Ví dụ: Trạm y tế xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội hoặc thành phố Postdam, CHLB Đức.

(4) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh theo ba cấp hành chính (nếu ĐKKS tại Việt Nam) hoặc ghi theo tên thành phố, quốc gia đã đăng ký khai sinh (nếu ĐKKS tại cơ quan có thẩm quuyền của nước ngoài). Ví dụ: UBND xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hoặc Chính quyền thành phố Postdam, CHLB Đức.

(5) Trường hợp đang có quốc tịch nước ngoài thì ghi chính xác tên quốc gia mang quốc tịch theo phiên âm quốc tế hoặc phiên âm tiếng Việt. Ví dụ: Malaysia hoặc Ma-lai-xi-a. Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch.

(6) Ghi rõ tên của giấy tờ. Ví dụ: Hộ chiếu

(7) Trường hợp xuất cảnh nhiều lần thì ghi ngày, tháng, năm xuất cảnh và địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh của lần xuất cảnh gần nhất.

(8) Ghi rõ “cấp Hộ chiếu”, hoặc “Trích lục đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam”.

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer